Projektový zámer a ciele projektu

Projektový zámer:
  • zvýšenie výskumného potenciálu v oblasti enviromentálnych vplyvov, integrácia špičkových kolektívov umožňujúca plné využitie medzinárodnej spolupráce
  • podpora realizácie výskumných projektov na SZU
  • vytvorenie databázy enviromentálnych vplyvov ako nástroja pre efektívne modelovanie a podporu tvorby politík verejného zdravotníctva

Ciele projektu:
  • vytvorenie excelentného výskumného pracoviska
  • podpora zabezpečovania výskumných projektov prostredníctvom rozšírenia a modernizácie prístrojovej a softvérovej základne SZU
  • vytvorenie optimálnych podmienok pre realizáciu konkrétnych vedecko-výskumných cieľov v oblasti výskumu environmentálnych vplyvov na zdravie
  • zvýšenie výskumného potenciálu SZU
  • umožnenie pravidelného porovnávania výsledkov výskumu univerzity s výsledkami národných a medzinárodných pracovísk