Základné informácie

Názov projektu: Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia
 
 ITMS:   26240120033
 
Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
 
Doba realizácie: 10/2010 – 09/2013
 
Výška NFP:                         3 267,685 €
 
Príjemca:    Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 
Hlavný riešiteľ za SZU: doc. MUDr. Martin Gajdoš, PhD.